Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu

UWAGA: WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU
Informujemy, że termin rekrutacji do projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla
dzieci do lat 3 w prywatnym żłobku GUCIO” NR: RPSW.08.01.01-26-0047/19 zostaje
wydłużony. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście w
terminie od 06.07.2020 r. do 17.07.2020 r. do Beneficjenta projektu GUCIO ANNA
KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice w godzinach 7.00 –
16.00
lub
za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data wpływu dokumentów) na adres GUCIO
ANNA KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice
w godzinach 7.00 – 16.00

Projekt skierowany jest do osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Starachowice (województwo świętokrzyskie) i nie
korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w tym:
a) do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze
względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób które przerwały karierę
zawodową ze względu na urodzenie dziecka, osób przebywających na urlopie
wychowawczym w rozumieniu ustawy z 26.06.1974 – Kodeks pracy
b) do osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu dostępne są w REGULAMINIE
PROJEKTU „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w prywatnym
żłobku GUCIO” NR: RPSW.08.01.01-26-0047/19.