Opis projektu

Projekt  Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w prywatnym żłobku GUCIO onumerze RPSW.08.01.0126-0047/19 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie: RPSW.08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3
Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19


Cel projektu
nr 1:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku w Starachowicach
w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2022 r.


Efektem projektu będzie:

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 30

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (szt.): 1

Cel projektu nr 2:

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia u 30 osób (22K i 8M) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, które powrócą i/lub wejdą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, co zostanie osiągnięte dzięki zwiększeniu liczby miejsc w istniejącym żłobku w Starachowicach w okresie od 01.06.2020 r. 31.05.2022 r.

Efektem projektu będzie:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: 28 (20K/8M).

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 2 osoby (2K).

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 30 osób (22K/8M).

Wartość projektu: 708 937,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich (84,38%): 602 287,50 zł

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 30 osób (22K/8M) zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), uczących się lub pracujących na terenie gminy Starachowice.

Grupą docelową w projekcie będą:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub os. z niepełnosprawnościami, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dn. 26.06.1974 Kodeks pracy
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Min. 30% GD stanowić będą łącznie:

  • os. samotnie wychowujące dziecko/ci powracające/lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/lub wychowaniem dziecka/ci

i/lub

  • rodziny wielodzietne, w których co najmniej jedno z rodzic powraca lub wchodzi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci.